پروژه تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

پروژه تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

پروژه تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم : 68

صفحات : 88

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

پروژه تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

چكیده :

در كار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی كشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .

یكی از ایراداتی كه به این تبصره وارد شده است آن است كه این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای كه دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر كسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب كند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینكه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. كسانی كه از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنك كشتن عمدی دیگری را بنمایند ممكن است از مقررات این تبصره سوء استفاده كنند .

مقدمه:

قتل نفس یكی از بزرگترین جرایمی است كه هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اكثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه كماكان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

فصل اول : كلیات

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است كه به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یك جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتكب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشكیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلكه حق و تكلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهكاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی كه شارع برای جرمی مجازات حد منظور كرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موكول به شكایت كسی نیست .

قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می كند كه نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام كند .


[1] . متن بند الف م  3

گفتار دوم : دعوای خصوصی

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی كه به امر كیفری رسیدگی می‌كند تفكیك دعوای عمومی و خصوصی از یكدیگر و آثار مترتب بر هر یك از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یكدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حكم بر محكومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محكوم علیه است حال آنكه موضوع دعوای خصوصی محكومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی كه هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است كه به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .

مبحث چهارم : استدلال دادگاه كیفری استان و دیوان عالی كشور

گفتار اول : استدلالات دادگاه كیفری استان

الف 🙁 استدلال اكثریت )

دادگاه كیفری استان در موردنظریه پزشكی قانونی دایر بر عدم رویت آثار دخول ، به ذیل نظریه استناد می‌كند و گذشت مدت زمان را باعث از بین رفتن آثار دخول می داند و می‌نویسد « ذیل نظریه پزشكی قانونی موجب بطلان استدلال وكیل محترم اولیاء دم است »

دادگاه كیفری استان همچنین استدلال می‌كند كه حسب اقاریر متعدد و مكرر متهم چه در مراحل تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رسیدگی در دادگاه ، علت تامه فوت ضربه چاقوی وی بوده است و متهم ؛ هم در اداره آگاهی و انتظامی و هم مراجع قضایی اقرار به قتل عمدی نموده و انگیزه خود را هم حفظ آبروی خانوادگی ودینی می‌داند در نتیجه دادگاه كیفری استان اظهارات وكیل را كه اظهار داشته بررسی لازم در مورد علت خونریزی نشده است را رد می‌كند .

دادگاه كیفری استان تهران اظهارات مطلعین و گواهان مطرح در پرونده را كه در جلسه رسیدگی نیز حاضر شده وگواهی آنان مورد استماع قرار گرفته است را برای حصول علم و یقین بر طرق متعارف در خصوص وضعیت اخلاقی و اجتماعی مقتول و تشخیص میزان صحت ادعای متهم در ارتكاب قتل عمدی موثر و ثابت تشخیص می‌دهد و می نویسد « هر چند براساس قاعده فقهی « اقرار العقلاء ، علی انفسهم جایز» این اقاریر ] متهم و گواهان نسبت به و طی  خودشان [ صرفا ً دلیل علیه خود اقرار كننده می باشد این اعترافات در جهت حصول علم و یقین نسبت به ادعاهای متهم از سوی وی و گواهان علیه مقتول مستند رای دادگاه قرار گرفته است» .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بخش اول : بررسی مباحث شكلی

فصل اول : كلیات ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ……………………………………………………………………………….. 2

گفتار اول : دعوای عمومی …………………………………………………………………………………………………………. 2

گفتار دوم : دعوای خصوصی …………………………………………………………………………………………………… 5

مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل ………………………………………………………………………………………………….. 6

گفتار اول : اقرار …………………………………………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم : شهادت شهود ………………………………………………………………………………………………………. 12

گفتار سوم : قسامه ………………………………………………………………………………………………………………… 14

گفتار چهارم : علم قاضی ………………………………………………………………………………………………………… 17

فصل دوم : گردشكار …………………………………………………………………………………………………………….. 20

مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ……………………………………………………………………………………………. 20

مبحث دوم : دفاعیات ……………………………………………………………………………………………………………….. 22

مبحث سوم : نظریات پزشكی قانونی …………………………………………………………………………………… 24

مبحث چهارم :استدلال دادگاه كیفری استان و دیوان عالی كشور ……………………………………. 25

گفتار اول : استدلال دادگاه كیفری استان ……………………………………………………………………………… 25

الف : نظر اكثریت ……………………………………………………………………………………………………………………. 25

ب: نظر اقلیت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

گفتار دوم : استدلال دیوان عالی كشور ……………………………………………………………………………….. 27

مبحث پنجم : متن رای دادگاه كیفری استان و دیوان عالی كشور ……………………………………… 28

گفتار اول : رای دادگاه كیفری استان …………………………………………………………………………………….. 28

گفتار دوم : رای دیوان عالی كشور ……………………………………………………………………………………….. 29

فصل سوم : بررسی شكلی آراء …………………………………………………………………………………………… 29

مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی ……………………………………………………………………………………… 29

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی ………………………………………………………………. 31

گفتار دوم : جمع آوری دلایل ………………………………………………………………………………………………… 31

گفتار سوم : تامین كیفری ……………………………………………………………………………………………………… 33

گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع ……………………………………………………………………………………………… 34

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها ……………………………………………………. 34

گفتار ششم : قرار مجرمیت و كیفر خواست …………………………………………………………………………. 35

گفتار هفتم : صلاحیت …………………………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار هشتم : ارجاع ………………………………………………………………………………………………………………… 37

گفتار نهم : دادنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 38

گفتار دهم : تجدید نظر خواهی ………………………………………………………………………………………………. 39

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی كشور …………………………………………………………………….. 40

مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش …………………………………………………………………………………….. 41

گفتار اول : رسم الخط ……………………………………………………………………………………………………………. 41

گفتار دوم : نشانه گذاری ………………………………………………………………………………………………………… 42

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها ………………………………………………………………………. 44

گفتار چهارم : دستور زبان ……………………………………………………………………………………………………. 44

 بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : كلیات قتل مهدور الدم ………………………………………………………………………………………….. 45

مبحث اول : تعریف ………………………………………………………………………………………………………………….. 46

مبحث دوم : مصادیق …………………………………………………………………………………………………………….. 48

مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ………………………………………………………………… 52

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………… 53

فصل سوم : قتل پرونده …………………………………………………………………………………………………………. 59

 بخش سوم : نتیجه گیری

گفتار اول : انتقادات ………………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار دوم : پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………… 66

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ………………………………………………………………………………………… 67

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

ضمائم

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود

برچسبپروژه تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه، اقدامات جمعیت های ملی

مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه، اقدامات جمعیت های ملی

مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه، اقدامات جمعیت های ملی

فرمت فایل : docx

حجم : 75

صفحات : 95

گروه : علوم انسانی

توضیحات محصول :

مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه، اقدامات جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر متغیرها: اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های دوستانه، اقدامات جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه

توضیحات: 82 صفحه فارسی (word)

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

خلاصه ای از کار:

فصل اول: وضعیت شکل گیری و شخصیت حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ

مخاصمات مسلحانه و پیامدهای تلخ و ناگوار آن موجب تأسیس كمیته بین المللی صلیب سرخ شده است. مقر آن شهر ژنو سوئیس است. در ابتدا صلیب سرخ در زمینه سفید، به دلیل احترام به دولت سوئیس كه در عرصه بین المللی به یك كشور بی‌طرف معروف است به عنوان نشان كمیته برگزیده است اما بعداً به دلیل استفاده امپراطور عثمانی از نشان هلال قرمز رنگ در متن سفید به جای صلیب سرخ، نشان هلال احمر نیز به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حال حاضر دو نشان صلیب سرخ و هلال احمر، قانونی و قابل استفاده است. كنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و در پروتكل الحاقی آن، صلاحیت و وظایف كلی كمیته بین المللی صلیب سرخ را بیان نموده است. كمیته صلاحیت دارد……………

گفتار اول: تشکیل صلیب سرخ

ایده تأسیس این سازمان پس از جنگ داخلی ایتالیا در سال ۱۸۵۹ توسط یک سوئیسی به نام هنری دونانت مطرح شد و سپس در سال ۱۸۶۳ با همراهی چهار نفر دیگر بنیان‌گذاری شد…………..

گفتار دوم: وضعیت حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ 

علیرغم تلاش هایی گسترده پس ار دو جنگ جهانی برای دستیابی به صلح همچنان درگیری مسلحانه وجه غالب حیات انسانی است.هنوز هم به کارگیری اسلحه روش حل و فصل اختلافات مبان دولتها مردم و گروههای قومی است. کمیته بین المللی……………

فصل دوم: اقدامات حمایتی بشردوستانه کمیته

کمیته قبل از رسیدن به اهداف حمایتی خود در جهت حمایت های بشردوستانه، از یکسری ساز و کارها و مکانسیم­هایی بهره می­جوید که به نوعی «مقدمه واجب» تلقی می­گردند. در واقع، بررسی زیرساختارهایی که با اهداف و وظایف کمیته عجین گردیده، ابزار و طرقی را پیش روی کمیته نهایی است تا به هدفش یعنی حمایت از حقوق بشردوستانه بپردازد. به طور نمونه تدوین، توسعه و تفسیر مقررات مقدمه­ای است برای رسیدن به هدف اصلی کمیته یعنی حمایت، یا ابتکارات بشردوستانه…………..

گفتار اول: وضع، گسترش و تفسیر قواعد و مقررات بشردوستانه بین المللی

مبحث اول: وضع و گسترش

در حقوق بشردوستانه که جزئی از نظام حقوق بین الملل عمومی است، مسأله منابع و مأخذ برای تنظیم روابط میان متخاصمان، دول بیطرف، قدرت حامی، نهضت صلیب سرخ و هلال احمر و کمیته، جزء مهم­ترین……………………..

مبحث دوم: توضیح قواعد

شرکت فعالانه کمیته در کارهای مقدماتی و روند مذاکرات تصویب و تجارب وی در زمینه اجرای قواعد، او را به بهترین مرجعی تبدیل نموده است تا مکرراً دست به تبیین حدود، ثغور و دامنه­ی شمول قواعد و اصول حقوق بشردوستانه و تطبیق آن اصول کلی با شرایط خاص به درخواست دولت­ها، یا به صلاحدید خود بزند. البته در این گونه موارد، کمیته خود را درگیر مناظرات حقوقی نمی­نماید، لیکن تفسیر، راه روشن و چراغی افروخته برای کمیته در…………….

گفتار دوم: ارتقاء حقوق بشر دوستانه

ارتقا[1] حقوق بشردوستانه، دربردارنده­ی فعالیت­هایی است که در جهت فرهنگ­سازی و تثبیت حقوق بشردوستانه، در میان ملت­ها، به کار گرفته می­شود و به کلیه اعمالی اطلاق می­شود که کمیته بین المللی صلیب سرخ در راستای انجام وظایف بشردوستانه، برای بالا بردن منزلت و جایگاه حقوق بشر دوستانه بین المللی، انجام می­دهد، وظیفه کمیته، ارتقاء سطح رعایت قواعد موضوعه بوده که علاوه بر افزایش آگاهی از قوانین، با تشویق انجام برنامه­های آموزشی، برای گروه­های مختلف فعالیت می­نماید.[2]

…………….

گفتار سوم: پیشگیری از وقوع درگیری ها و تخاصمات

در اینکه تعریف اقدام پیشگیرانه چیست؟ باید گفت که هرچند ممکن است مفاهیم متعددی از آن استفاده شود، لیکن از نظر کمیته به «مجموعه ابزارها و فعالیت­هایی که هدفشان مقابله با حوادث مضر یا محدود کردن عواقب ناخوشایند آن»[3] اطلاق می­شود. در اهمیت اقدام پیشگیرانه، همین بس که بگوییم: «جلویگری بهتر از درمان است» و این باید یک امر لازم و دائمی باشد. ایده کمیته در این خصوص، این است که اولاً، باید از وقوع حوارث مضر، جلوگیری کرد، ثانیاً، در صورت وقوع، دامنه آن را محدود کرد و ثالثاً در جهت حفظ و نگهداری حداقل آثار مضر آن وقایعف گام برداشت.[4] لذا در سه زمان مختلف یعنی قبل، در خلال و بعد از مخاصمه، می­توان به آن نگریست.

………………

گفتار چهارم: نشر و ترویج

قبل از وقوع مخاصمه و حتی در حین آن، کمیته در راستای وظایف بشردوستانه خود، اقدام به نشر و ترویج حقوق بشردوستانه، اصول نهضت، اصول بشردوستی…………….

گفتار پنجم: نظارت بر حسن اجرای حقوق بشردوستانه

در هر جنگی، نقض مقررات حقوق بشردوستانه کم یا زیاد، فاحش یا جزئی، اشتباهاً یا عمداً صورت می­پذیرد. علاوه بر اقدامات در مرحله­ی هنجارسازی، کمیته به عنوان یک رکن نظارتی بر اعمال مقررات بشردوستانه توسط طرفین تخاصم،………………

گفتار ششم: ابزارهای ویژه کمیته 

علاوه بر ساز و کارهای اصلی و کلی و وظایف برشمرده شده برای کمیته و جمعیت ها، اینک به مکانیسم های خاصی که کمیته و جمعیت ها را در راستای انجام خدمات بشردوستانه در دست دارد اشاره می کنیم. مکانیسم هایی که دارای قدرت مانور و انعطاف پذیری بالایی می باشند، توسعه و تحول کمیته را تسریع نموده اند و همواره عاملی جهت پیشرفت و ترقی محسوب می…………….

مبحث دوم: پیشنهاد خدمات

ارتباط تنگاتنگ و مکمل اقدامات بشردوستانه و پیشنهاد خدمات باعث گردیده است که جدا از موارد نادری که از کمیته درخواست می شود، هرگونه مداخله توسط کمیته و جمعیت ها با عرضه پیشنهادهایی…………..

مبحث سوم: انجام فعالیت­ها بر اساس عملکرد قدرت حامی

در زمان مخاصمات مسلحانه که معمولاً قطع روابط دیپلماتیک را به همراه دارد یک کشور می­تواند برای حفظ منافع و اتباع خود از یک دولت ثالث بخواهد تا منافع آن را مورد مراقبت قرار دهد که این دولت «قدرت حامی»[5]  نامیده می­شود. این نهاد به ویژه در سطح وسیعی در نیمه قرن 19 تأسیس شد، لیکن در………….

بند اول: حقوق و وظایف قدرت حامی

اساس وظایف قدرت حامی در دو دسته از تعهدات است:

الف) کنوانسیون­های ژنو و پروتکل اول

بند دوم: نقش کمیته در صورت فقدان قدرت حامی و جانشینی آن

زمینه جانشینی کمیته به ویژه در جنگ­های جهانی اول و دوم ملاحظه می­شود؛ در جنگ جهانی اول مأموریت برای حمایت از زندانیان جنگی روسی در آلمان و در جنگ جهانی دوم فعالیت­های کمیته برای حمایت از اعضای نیروهای آزاد فرانسوی……..

مبحث چهارم: دیپلماسی بشردوستانه

یکی دیگر از ابزارهای ویژه کمیته جهت نیل به اهداف خود، ساز و کارهای دیپلماتیک، رایزنی، مشاوره، مذاکره و ارتباط با گروه­ها و ارگان­های مختلف، در حالت صلح و جنگ است. دیپلماسی فعال و قوی در جهت مقاصد بشردوستانه و حمایت از قربانیان جنگی به کار گرفته شده است و می­توان این دیپلماسی را در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد:

بند اول: در سطح جمعیت­های ملی و دولت­ها

ارتباطات کمیته با جمعیت­های ملی صلیب سرخ و هلال احمر به موارد زیر محدود می­شود: از یکسو، شرکت کمیته……………

بند دوم: سازمان ملل، ارگان­ها و سازمان­های تخصصی وابسته به آن

این ارتباطات همزمان با تشکیل کمیسیون­های کارشناسان دولت­ها و اقدامات سازمان­ ملل در خصوص محدودیت یا ممنوعیت برخی وسایل نبرد از جمله سلاح­های شیمیایی، برخی سلاح­های متعارف از جمله مین­های ضد نفر، تثبیت گردید…………

بند سوم: سایر سازمان­های دولتی و غیر دولتی

کمیته مشارکت­ها، رایزنی­ها، طرح­هایی نیز با سایر سازمان­های بین­المللی منطقه­ای یا محلی دولتی یا غیر دولتی به عهده دارد. ناتو و شورای همکاری یورو آتلاتنیک، سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای دائمی آن، سازمان کنفرانس اسلامی، اینترپل، اتحادیه آفریقا، مؤسسه سن رمو، نمونه­هایی از آن هستند.

…………..

مبحث پنجم: حمایت از طریق کنترل و محدودیت وسایل و شیوه­های نبرد

حقوق بشردوستانه دو هدف عمده یعنی حمایت از قربانیان جنگی و کاستن از خشونت جنگ و تحدید تسلیحات را دنبال می­کند. بطور کلی این جزو وظایف و مسئولیت­های دولت­هاست که به مقررات موجود از جمله عهدنامه­های لاهه 1899 و 1907 و اسناد متعاقب آن احترام گذارند. انواع و اقسام سلاح­های شیمیایی، بیولوژیکی، گازهای سمی، هسته­ای، لیزری کورکننده، برخی سلاح­های متعارف، مانند مین­های ضدنفر، تله­های انفجاری که مرهون پیشرفت های دوران معاصر ما هستند، سلاح­هایی که ماهیت غیر……….

فصل سوم: اقدامات جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه

زمانیکه هانری دونانت مؤسس نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر کتاب خاطره سالفرینو را در سال 1862 منتشر ساخت،………..

گفتار اول: هدف کلی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر

همگام با کمیته بین المللی صلیب سرخ،جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر هم نقش مهمی در اجرای حقوق بشر دوستانه در کشور های خود ایفا می کنند.جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا هلال احمرکه اینک در همه کشورهای جهان………….

گفتار دوم: اقدامات جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بشردوستانه

جمعیت های ملی بر پایه قراردادهای ژنو، به عنوان معین مقامات دولتی کشورهای خود در عرصه ی بشردوستانه فعالیت می‌نمایند و طیفی از خدمات، شامل امداد سوانح، برنامه های بهداشتی و اجتماعی و یاری به آسیب دیدگان جنگ را ارائه می‌نمایند. همچنین برابر اساسنامه نهضت متعهد هستند در اشاعه

مبحث اول: برنامه ها و خدمات جمعیت های ملی

برنامه ها و خدمات جمعیت های ملی، به نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت می‌پردازند و شامل موارد زیر می‌باشد:

– سرپناه اضطراری، غذا و دارو

– آب و بهداشت محیط

مبحث دوم: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

جمعیت هلال احمر (شیر و خورشید سرخ سابق) یادگار بزرگ انسانهای نیک نفسی است که با تأسی به آیه کریمه «و تعاونوا علی البر و التقوی» و شعر زیبای سعدی علیه الرحمه:

…………….

فهرست منابع:

منابع فارسی

الف- کتابها:

– آشنایی با حقوق بشردوستانه بین المللی به انضمام قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی، به کوشش کمیته ملی حقوق بشردوستانه، چاپ اول، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1381.

– بیگدلی، محمدرضا. 1380. حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه) ، تهران: نشر دانشگاه علامه طباطبایی.

– حقوق بین المللی بشردوستانه. 1389. موسسه آموزش عالی و علمی کاربردی هلال ایران.

……………..

 


[1]-  promotion

[2]- د. روور، خدمت و حمایت: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در عملکرد حرفه­ای پلیس، مترجم: کتایون حسینی نژاد، چاپ اول، (تهران، سرسم، 1383)، ص 12.

[3]-  A set of measures and activities intended to prevent harmful evens or to limit their advers

consequences.

[4]-  René Kosirrik, some questions and answers regarding the ICRC and Preventive action, official

statement, November 1997.

[5]- protecting power

قیمت محصول : 27000 تومان

دانلود

برچسباقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ جمعیت های ملی صلیب سرخ توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه اقدامات جمعیت های ملی صلیب سرخ مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ

گزارش کارآموزی شرکت پلان

گزارش کارآموزی شرکت پلان

گزارش کارآموزی شرکت پلان

فرمت فایل : docx

حجم : 78

صفحات : 52

گروه : گزارش کار آموزی و کارورزی

توضیحات محصول :

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پلان(هدف از تاسیس شرکت پلان ساخت طراحی وبسایت، طراحی مالتی مدیا و طراحی گرافیکی و  میباشد)

پیشگفتار

امروزه تکنولوژی ها و فناوریهای جدید پا به عرصه قدم گذاشته و

هر روزه شاهد دستاوردهای جدید برای داشتن زندگی بهتر هستیم.

از آنجا که دانشجوی امروز باید همگام و هوشیار با فناوریهای جدید قدم بر دارد

بر آن شدیم تا با گوشه ای از  این فناوریها برای زندگی بهتر آشنا شویم.

در شرکت پلان قرار شد با تسهیلات گرفته شده از شرکت کارهای زیر صورت گیرد.

ارائه دهنده خدماتی هم چون:

_  نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری در بخش اداری برای تسهیل در ارائه

    ثبت نام های اینترنتی کاربران، خرید آنلاین و …

_ سیستم ارسال پیام کوتاه برای خریداران و متقاضیان

_ طراحی یک نمونه وب با نرم افزار فرونت پیج برای کارشناسی و ارزشیابی

فهرست

معرفی محل کارآموزی

_ معرفی شرکت

_ شرح کلی کارهایی که در شرکت انجام می شود

_ نمودار سازمانی

_ فعالیت های کامپیوتری رایج در شرکت

_ سخت افزارها و نرم افزارهای مورد استفاده

_ فعالیت های انجام شده و نحوه فعالیت

شرح تفصیلی آموخته ها

معرفی محل کارآموزی

معرفی کلی سازمان

هدف از تاسیس شرکت پلان ساخت طراحی وبسایت، طراحی

مالتی مدیا و طراحی گرافیکی و .. میباشد.

شرح کلی کارهایی که در شرکت پلان انجام می شود

طبق قرار های انجام شده با شرکت پلان مقرر شد اینجانب فروزان فضلی به عنوان کارآموز

و با استفاده از  دانش آموخته های خود شرکت را در امر کارهای زیر یاری نمایم:

از جمله فعالیت های من در شرکت عبارت است از:

   ١   شبکه کردن کامپیوترهای بخش دفتر داری

  ٢  نصب و راه اندازی تکنولوژی ADSL

   ٣   راه اندازی سیستم ارسال پیام کوتاه

  ٤  طراحی یک نمونه وب با نرم افزار فرونت پیج برای کارشناسی و ارزشیابی

قیمت محصول : 5000 تومان

دانلود

برچسبدانلود گزارش کارآموزی شرکت پلان کسب درآمد اینترنتی دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندروید دانلود پایان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فایل دانلود پاورپوینت دانلود کتاب دانلود نمونه سوالات دانلود گزارش کارآموزی دانلود طرح توجیهی کار در منزل دانلود

پایان نامه بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان

پایان نامه بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان

پایان نامه بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان

فرمت فایل : doc

حجم : 32741

صفحات : 243

گروه : عمران

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان

چکیده : 

احداث سد با اهـداف مختلفی از دیر زمان مورد نیاز بشر بوده و ساخت سیستم تخلیه سیلاب در سدها نیز اجتناب ناپذیر است . با عنایت به اینکه هزینه های سیستم تخلیه سیلاب یا سرریزها در کارهای سد سازی قابل توجه می باشد، لذا صرفه جویی در هزینــه های سرریزها مورد توجه طـــراحان اینگونه سازه هاست .

جهت صرفه جویی در هزینــه ها و ابعاد سرریزها روشهــای متفاوتی وجود دارد که از جمله روشهای موثر استفاده از سرریزهای با آستانه غیر خطی در پلان که معمولا” به سرریزهای کنگره ای معروفند، می باشند.

یکی دیگر از آستانه های غیر خطی ، آستانه های نیم دایره ای در پلان می باشد .

مقدمه

گسترش کشاورزی در بسیاری از مناطق بایر جهان تا حد زیادی به نحوه آبیاری بـستگی دارد. منـابع آب در این مناطق عموما” محدود بوده لذا باید در مصرف آن بـرای رفـع نیازهـای اراضـی  کـشاورزی و شـهرها  و مناطق صنعتی  در زمان حال و آینده دقت لازم بعمل آید.

اصولاُ سدها با اهداف مختلفی همچون ذخیره آب و تـامین آب شـرب وکـشاورزی ، صـنعت ، تولیـد انـرژی الکتریکی و …  ساخته می شوند. در یک سد مهمترین سازه ای که جهت کنترل تراز سطح آب ذخیره شـده در پشت سد و هدایت آن به پایین دست آن جهـت مـصارف مختلـف بکـار مـی رود، سـرریزها مـی باشـند.

قسمتی از متن

کاربری معادله محدود به سرریزهای با نوع تاج به شکل duckbill می گردد. سرریزهای کنگره ای بـا شـکل دیواره اریب دارای مؤلفه های متعدد مؤثر در جریان بوده و معادله اخیر قابل کـاربری بـرای آنهـا نمـی باشـد.

سرریزهای مورد بررسی همگی لبه تیز بودند. بنابراین معادلة مذکور برای این حالت در خصوص سرریزها بـا شکل تاج به شکل duckbill (شکل ٢-١) قابل کاربری می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                          صفــحه

چکیده

فصل اول : کلیات طرح  

١-١- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..              ٢

١-٢- روش کار و تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                  ٣

فصل دوم : مروری بر سوابق مطالعاتی قبلی و نقد آنها

٢-١- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..               ٦

٢-١-١- مفهوم ضریب تخلیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                 ٦

٢-١-٢- سر ریز لبه تیز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..          ٨

٢-١-٣- هیدرولیک سرریزهای لبه تیز …………………………………………………………………………………………………………………….               ١١

٢-١-٤- سرریز لبه تیز مستطیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..             ١٣

٢-١-٥- سرریزهای کنگره ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..               ١٦

٢-٢- مطالعات انجام شده توسط Hay (١٩٧٠) ………………………………………………………………………………………………………………………………….              ١٩

٢-٣- مطالعات انجام شده به توسط Mahonri lee Williams و همکاران (١٩٩٣)………………………             ٢١

٢-٤- مطالعات انجام شده به توسط مسعود قدسیان و حسین شنوایی (٢٠٠١) ……………………………………………                  ٢٣

٢-٥- مطالعات انجام شده به توسط حبیب اله بیات و حسین مبلغ محمودی (٢٠٠١) …………………………                ٢٦

٢-٦- ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………             ٢٧

فصل سوم : طراحی ، ساخت و راه اندازی دستگاه

٣-١- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            ٣٠

٣-٢- اجزاء دستگاه مورد آزمایش ………………………………………………………………………………………………………………………………..             ٣١

٣-٢-١- طراحی تانک به عنوان مخزن اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………….               ٣١

٣-٢-٢-  موتور پمپ …………………………………………………………………………………………………………………………………..             ٣٢

٣-٢-٣- کانال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..              ٣٣

٣-٢-٤- مخزن پیمانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                ٣٩

٣-٢-٥- اسباب جهت آرام نمودن وضعیت جریان در ورودی کانال ……………………………………………………………………………………………………………………..              ٤٣

٣-٢-٦- طراحی و ساخت مدل سرریزها ………………………………………………………………………………………………………………………….                  ٤٦

٣-٣-  نصب و راه اندازی دستگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….             ٥٠

فصل چهارم : مشاهدات آزمایشگاهی

٤-١- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                  ٥٦

٤-٢ – نحوه انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                  ٥٧

٤-٢-١- کنترل نهایی دستگاه آزمایش قبل از آزمایشها و پر نمودن مخزن …………………………………………………………………………………………………..                ٥٧

٤-٢-٢- نکات اجرایی در آزمایشها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..              ٥٨

٤-٣- مشاهدات آزمایشگاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….             ٦٢

٤-٤- وضعیت پروفیل جریان عبوری از روی سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان …………………………………………                                 ٩٦

فصل پنجم : محاسبات انجام شده بر روی داده های ناشی از آزمایش

٥-١- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..           ١٠٤

٥-٢- یادآوری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..          ١٠٤

٥-٣- روند محاسبات انجام شده بر داده های ناشی از آزمایش ………………………………………………………………………………………………..           ١٠٦

٥-٤- بررسی تغییرات ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان نسبت به پارامتر

بدون بعد (  L1 )…………………………………………………………………………………………………………….             ١٢٣

٥-٥- بررسی تغییرات ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان نسبت به پارامتر

بدون بعد  ( L2 ) ………………………………………………………………………………………………………………….        ١٤٠

فصل ششم : تجزیه و تحلیل آماری مشاهدات آزمایشگاهی

٦-١- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..           ١٤٥

٦-٢- آنالیز ابعادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      ١٤٥

٦-٣- تحلیل آماری مشاهدات آزمایشگاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………         ١٥٠

فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات برای ادامه کار

٧-١- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………   ١٦٤

٧-٢- نتایج بررسی تغییرات ضریب تخلیه C سر ریز با تاج نیم دایره ای در پلان نسبت

به پارامترهای بدون بعد موثر در آن …………………………………………………………………………………………………………………………..    ١٦٤

٧-٣- نتایج مقایسه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان با سرریز لبه تیز مستطیلی …………………………………….                               ١٦٨

٧-٤- نتایج مقایسه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان با سرریز کنگره ای از نوع duckbill…………           ١٦٩

٧-٥- پیشنهادات برای ادامه کار …………………………………………………………………………………………………………………………..             ١٧٠

پیوست ها

پیوست الف – مقایسه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان با سرریز کنگره ای

از نوع duck bill……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

الف -٢ پیوست ب – مقایسه سرریز کنگره ای با تاج نیم دایره در پلان با سرریز لبه

تیز مستطیلی سراسری …………………………………………………………………………………………………………………………….

ب-١ پیوست

ج – گرافهای مربوط به تغییرات ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در

پلان نسبت به پارامترهای موثر در آن ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع غیر فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست نام ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود

برچسبپایان نامه بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان

پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی

پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی

پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی

فرمت فایل : docx

حجم : 922

صفحات : 45

گروه : plan پلان

توضیحات محصول :

پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی

قیمت محصول : 11900 تومان

دانلود

برچسبپلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

فرمت فایل : rar

حجم : 4132

صفحات : 70

گروه : plan پلان

توضیحات محصول :

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس

این پلان و نقشه بصورت کامل میباشد با کلیه جزئیات مربوطه و پلان تک تک اجزائ مربوطه موجود میباشد و توسط سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده است.

قیمت محصول : 9900 تومان

دانلود

برچسبنقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس کشور نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تهران نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس اجتماعی نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس 115 نقشه و پلان كامل پایگاه اورژانس نقشه و پلان كامل پایگاه اورژانس اصفهان نقشه و پلان كامل پایگاه اورژانس تهران115 نقشه و پلان كامل پایگاه اورژانس شیراز نقشه و

پاورپوینت بررسی پلان‌های معماری

پاورپوینت بررسی پلان‌های معماری

پاورپوینت بررسی پلان‌های معماری

فرمت فایل : pptx

حجم : 41351

صفحات : 9

گروه : معماری

توضیحات محصول :

پاورپوینت بررسی پلان‌های معماری

دهكده خانوادگی خلیلی مازندران

. معمار  سهراب رفعت و  همكاران

قیمت محصول : 5000 تومان

دانلود

برچسبپاورپوینت بررسی پلان‌های معماری دانلود پاورپوینت بررسی پلان‌های معماری بررسی پلان‌های معماری تحقیق و بررسی پلان‌های معماری پروژه بررسی پلان‌های معماری پایان نامه بررسی پلان‌های معماری پاورپوینت پلان‌های معماری تحقیق پلان‌های معماری تحقیق در مورد پلان‌های معماری پروژه پلان‌های معماری پایان نامه پلان‌های معماری

پاورپوینت پلان آشپزخانه

پاورپوینت پلان آشپزخانه با جزئیات

پاورپوینت پلان آشپزخانه با جزئیات

فرمت فایل : pptx

حجم : 737

صفحات : 8

گروه : معماری

توضیحات محصول :

پاورپوینت پلان آشپزخانه با جزئیات

عنوان:
پلان آشپزخانه با جزئیات

مهندس كشمیری

دانشجو:

نریمان درویش

قیمت محصول : 5300 تومان

دانلود

برچسبپلان آشپزخانه با جزئیات 8 اسلاید دانلود پلان آشپزخانه با جزئیات 8 اسلاید پاورپوینت پلان آشپزخانه با جزئیات 8 اسلاید دانلود پاورپوینت پلان آشپزخانه با جزئیات 8 اسلاید پاورپوینت پلان آشپزخانه با جزئیات دانلود پاورپوینت پلان آشپزخانه با جزئیات پلان آشپزخانه با جزئیات پاورپوینت پلان آشپزخانه پلان آشپزخانه آشپزخانه با جزئیات آشپزخانه پرو

لیست سایت هایی برای کسب درآمد از اینترنت

لیست سایت هایی برای کسب درآمد از اینترنت

لیست سایت هایی برای کسب درآمد از اینترنت

فرمت فایل : pdf

حجم : 219

صفحات : 6

گروه : کسب درآمد اینترنتی

توضیحات محصول :

لیست سایت هایی برای کسب درآمد از اینترنت

در این مجموعه آدرس و نوع فعالیت بیش از 70 سایت معتبر ایرانی برای کسب درآمد از اینترنت آورده شده است

لیست سایت های کسب درآمد از اینترنت

سایت های همکاری در فروش فایل

سایت های کلیکی

سایت های همکاری در فروش

سایت های فروشگاه ساز

قیمت محصول : 2200 تومان

دانلود

برچسبلیست سایت های کسب درآمد از اینترنت سایت های همکاری در فروش فایل سایت های کلیکی سایت های همکاری در فروش سایت های فروشگاه ساز

پژوهش بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد

پژوهش بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد

پژوهش بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد

فرمت فایل : doc

حجم : 191

صفحات : 80

گروه : علوم اجتماعی

توضیحات محصول :

بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد

دراین تحقیق قصدداشتیم تاچگونگی استفاده ازاینترنت دانشجویان دانشگاه آزادمشهدرابه آن شکلی که درواقعیت وجودداردتوصیف کنیم.یافته های مادراین تحقیق که ازیک نمونه140نفری ازدانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه آزادمشهدجمعآوری شدنکات قابل درنگومهمی راخاطرنشان کرد.

دراین تحقیق 49/58درصددانشجویان برای استفاده ازاینترنت تفکیک جنسیتی قائل بودندکه این میزان درپایان نامه خانم زکریایی نیزاینگونه بیان شده))  بین چگونگی و میزان استفاده از اینترنت به صورت كلی و جنسیت ارتباط وجود دارد و دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن از اینترنت بهره برده‌اند. ))البته درتحقیق ماطریقه استفاده ازاینترنت دردوجنس متفاوت ارزیابی شده.

فهرست مطالب

مقدمه تعریف موضوع تحقیق

اهداف کلی وآرمانی تحقیق

روش انجام تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

محدودیتهای موضوع تحقیق

فصل دوم

سابقه موضوع تحقیق

تاریخچه اینتر نت در ایران

تعدادکاربران

وزیرارتباطات چه میگوید؟

اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاور میانه

آمار استفاده از اینترنت در خاورمیانه

آماراستفاده ازاینترنت درآمریکا

ایران چندکاربراینترنتی دارد؟

تاثیرجنسیت برچگونگی استفاده ازاینترنت

بارقه‌های نور

موج تحول

چکیده پایان نامه هاوتحقیقات مرتبط

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

روش گزینش نمونه

اهداف ویژه تحقیق ما عبارت بو دند از:

روش آماری

فصل چهارم

یافته های تحقیق وتجزیه

وتحلیل یافته ها

مقدمه

نمودارانواع استفاده ازاینترنت خانمها

نمودارانواع استفاده ازاینترنت کل نمونه ها

نمودارتاثیرجنسیت براستفاده ازاینترنت

نمودارمکان استفاده ازاینترنت خانمها

نمودارمکان استفاده ازاینترنت آقایان

نمودار کلی مکان استفاده ازاینترنت نمونه ها به درصد

اطلاعات طبقه بندی شدی آقایان

اطلاعات طبقه بندی شده خانمها

تجزیه وتحلیل اطلاعات درکل نمونه ها

فصل پنجم-خلاصه تحقیق  وپیشنهادها

خلاصه تحقیق

چکیده اطلاعات

پیشنهادها

فهرست منابع

قیمت محصول : 5000 تومان

دانلود

برچسبپژوهش بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد تحقیق میزان و نوع استفادهاز اینترنت در بین دانشجویان مشهد دانلود پایان نامه بررسی میزان و نوع استفادهاز اینترنت در بین دانشجویان اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاور میانه آمار استفاده از اینترنت در خاورمیانه آماراستفاده ازاینترنت درآمریکا ایران چندکارب