ترجمه سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران

ترجمه سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران

ترجمه سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران

فرمت فایل : docx

حجم : 1829

صفحات : 41

گروه : پژوهش ها

توضیحات محصول :

نمونه ترجمه

چکیده. کمربند چین تراست زاگرس در ایران در بخش خارجی گووه کوهزایی فعال زاگرس تشکیل شده است. آن شامل یک توالی ناهمگن دیررس نئوپروتروزوییک-فانروزوئیک با قشر پوششی رسوبی، تقریبا 7 تا 12 کیلومتر ضخامت و متشکل از لایه های متناوب نامناسب و شایسته، پی پوششی کریستالی از دوران پرکامبرین با استخوانبندی ساختاری پیچیده پیش زاگرس است. تعادل ساختار پوششی واحدهای استاتیگرافیک[1]در کمربند چین تراست زاگرس نیاز به تداخل درون و برون توالی پایه پرکامبرین در تغییر شکل دارد. شش سطح مقطع دقیق متعادل و دگردیس پذیر، که بر اساس داده زمین شناسی و ژئوفیزیک در بخش­های مختلف کمربند ساخته شده، نشان می­دهد گسل کمربند و چین خوردگی در حال انتشار توسط لغزش در تراس واقع در زیر آن تشکیل شده است. تراست با ریشه پایه­ای و خارج از توالی، به عنوان تفسیر در ساخت مقطع عرضی نشان داده شده و بر تداخل پایه/پوشش رخنه کرده و از لایه­ پوششی از پیش موجود ساخته شده است. این سبک تغییرشکل ناشی در پیچیدگی ساختاری کمربند است تقریبا در 200 تا 300 کیلومتر در منطقه توزیع یافته و تا حدودی همزمان، تغییر شکل همراه با تغییرات در راستای ضربه و عرضی است. آن همچنین نشان میدهد که کمربند چین تراست زاگرس، به عنوان بخش خارجی گووه کوهزایی، هنوز هم در شرایط بحرانی با تغییر شکل­های داخلی برای رسیدن به یک مخروطی حساس است. در ایجاد پیچیدگی ساختاری، علاوه بر رانش خارج توالی، لایه­های به طور مکانیکی ضعیف  لایه­های پوششی (تبخیر شده­ها و گلسنگ) نقش مهمی را با ارائه چند افق جدا بازی می­کند. براورد کوتاه شدگی در سراسر کمربند متغیر هست. بر اساس سطح متقاطع ساخته شده و ترمیم آن، حداقل برآورد کوتاه­شدگی در محدود  16 درصد تا30 درصد در بخش های مختلف کمربند است.

 


[1]- statigraphic

ABSTRACT. The Zagros fold-thrust belt in Iran forms the external part of the
Zagros active orogenic wedge. It includes a sequence of heterogeneous latest Neoproterozoic–
Phanerozoic sedimentary cover strata, 7 to 12 km thick and composed of
alternating incompetent and competent layers, overlying Precambrian crystalline
basement with a complex pre-Zagros structural fabric. Balancing structures of the
cover statigraphic units in the Zagros fold-thrust belt requires in-sequence and out-ofsequence
involvement of the Precambrian basement in the deformation. Six detailed
balanced and retrodeformable cross-sections, which are constructed based on geological
and geophysical data across various sectors of the belt, show fault-bend and
fault-propagation folds interpreted to have formed by slip on their subjacent thrusts.
Out-of-sequence, basement-rooted thrusts, as the interpretations in the constructed
cross-sections suggest, have breached the cover/basement interface and, using incompetent
cover strata for propagation, cut across the cover structures and have created
associated new folds superimposed upon the pre-existing structures. This style of
deformation, which has resulted in structural complexity of the belt, characterizes a
200 to 300 km-wide zone of distributed, partly synchronous, deformation with
along-strike and across-strike variations. It also implies that the Zagros fold-thrust belt,
as the external part of the orogenic wedge, is still in its subcritical condition with
internal deformation to achieve a critical taper. In creating structural complexity, in
addition to out-of-sequence thrusting, mechanically weak layers (evaporites and mudstones)
of the cover strata have played a significant role by providing several detachment
horizons. Shortening estimates across the belt are variable; based on the
constructed cross-sections and their restorations, minimum shortening estimates range
from 16 percent to 30 percent in different sectors of the belt.

قیمت محصول : 29500 تومان

دانلود

برچسبسازه های کمربند چین تراست زاگرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *