پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

فرمت فایل : doc

حجم : 1232

صفحات : 150

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

چکیده

همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیت ها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. نظارت و ارزیابی عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف آن است از این رو نظارت و ارزیابی عملکرد، سنجش میزان موفقیت و آسیب شناسی هر یک از اجزا و کل مدیریت سازمان در تحقق اهداف برنامه ای است. در شهرداری تهران بطور نسبی برنامه اجرایی و ساز و کارهای علمی ارزیابی که بتواند ملاک طبقه بندی مدیریت ها، توزیع منابع، اعمال تنبیه و پاداش، بهبود و به هنگام سازی روش ها و ساختارها باشد وجود ندارد. از طرفی حوزه شهرسازی یکی از حوزه های استراتژیک شهرداری می باشد و این قبیل حوزه ها اهمیت قابل توجهی در تحقق اهداف شهرداری دارند. لذا در این تحقیق به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دو منطقه ی 7 و 10 با استفاده از کارت امتیازی کانجی پرداخته شده است. هدف تعیین وضعیت عملکرد معاونت در چهار بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان و ارزش ذینفعان بود.روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارشناسان معاونت شهرسازی و شهروندان منطقه 7و 10 می باشند. تعداد نمونه شهروندان 200 نفر و تعداد نمونه کارشناسان 90 نفر مشخص گردید. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از آزمون t دو نمونه مستقل و آزمون فریدمن استفاده گردید. پس از تحلیل داده ها مشخص گردید عملکرد معاونت از دید شهروندان در دو بعد تعالی فرآیند و ارزش ذینفعان نامطلوب و در دو بعد یادگیری سازمانی و رضایت ذینفعان مطلوب است، ولی از نظر کارشناسان، عملکرد معاونت در هر چهار بعد مطلوب می باشد. در هر دو منطقه کارشناسان وضعیت سه بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیندها و رضایت ذینفعان را بهتر از شهروندان دانسته اند، ولی در مورد بعد ارزش ذینفعان نظرات دو گروه تفاوت معناداری با هم ندارند.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی کانجی، یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان، ارزش ذینفعان، تهران، شهرداری، شهرسازی

مقدمه

محققان علم مدیریت معتقدند، هر چه که اندازه گیری نشود قابل مدیریت کردن نیست. در جهان امروز با توجه به سرعت و حجم اطلاعات و چالش های پیش روی سازمان ها، ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامه ریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیتها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی‌کنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژی های سازمان استفاده می کنند. به عبارت دیگر، به جای ارزیابی عملکرد صرف به مدیریت عملکرد می پردازند.

بخشی از متن

با توسعه شهرنشینی و رشد شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز مسائل شهری ابعاد جدیدتری یافته اند. امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. مدیریت شهر تهران با جمعیت بالغ بر 8 میلیون نفر به عنوان پایتخت و بزرگترین کلان شهر ایران و هم چنین بیست و نهمین کلان شهر دنیا، مقوله ای نیست که به راحتی بتوان از آن عبور کرد. از آنجاییکه  همانند سایر کشورها شهرداری متولی اصلی مدیریت شهر تهران می باشد، توجه به نحوه مدیریت و چگونگی عملکرد شهرداری تهران بسیار حائز اهمیت است و مدیریت شایسته بدون برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری در جهت ایجاد فضایی مناسب برای بهبود بخشیدن به عملکرد محقق نخواهد شد.(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 9:1388) یکی از حوزه های مهم عملکرد شهرداری هر کلانشهری حوزه شهرسازی می باشد .

از دیدگاه مبانی ارزشی قرآن و اسلام ارزیابی عملکرد سبب پیشگیری از خطا و فساد و جلوگیری از ضایع شدن منابع و امکانات و انتخاب درست در برنامه ریزی ها و کارکنان می شود. دین مبین اسلام دستورات خود را مبتنی بر تعالی، ارسال و ابلاغ نموده است که آفرینش دارای مقصود و غایت متعالی می باشد”افحسبتم انما خلقناکم عبثا”(115،مومنون) (اهداف)، و نیز ملاک ها و انتظارات را برای دست یافتن به این خصلت تعالی عنوان نموده است “انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا” (3، انسان) (بایدها)؛ سپس شاخص هایی را معین ساخته “ان امیرالمومنین و الائمه من ذریتهم هم الموازین”( تعیین شاخص ها) و در این راه همواره بررسی و امتحان وجود دارد و هیچ عملی از ایشان در پیشگاه خداوند نادیده گرفته نمی شود و تصریح می نماید که هر عمل خیر و شر حتی اگر ذره ای کوچک باشد به حساب می آید” فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره”(7، زلزال) ( نتایج ارزیابی).

به غیر از اهمیت ارزیابی در اسلام، در سایر مکاتب فرعی نیز اغلب تئوری های نوین نظم یافته در این زمینه که توسط عالمان مغرب زمین مطرح گردیده است بر انجام ارزیابی عملکرد به عنوان ساز و کار مهم مدیریت تاکید داشته و اجرای ارزیابی عملکرد را با توجه به زمینه های محیطی و زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی سازمان ها ضروری می دانند. (سنجری، 1390: 16)

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

مقدمه

۱-۱-بیان مسئله

۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع

۳-۱- اهداف تحقیق

۴-۱- پرسش های تحقیق

۵-۱- نوع و روش تحقیق

۶-۱- روش گردآوری اطلاعات

۷-۱- قلمرو تحقیق

۸-۱- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق

۹-۱-مراحل انجام تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

مقدمه

۱-۲- ارزیابی عملکرد

۱-۱-۲-تعریف ارزیابی عملکرد

۲-۱-۲- فلسفه ی امروزین ارزیابی عملکرد

۳-۱-۲- چرا بایستی عملکرد را بسنجیم؟

۴-۱-۲- عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان

۵-۱-۲-اهداف ارزیابی عملکرد سازمان

۶-۱-۲- اهداف سیستم های ارزیابی عملکرد در شهرداری ها

منافع حاصل از ارزیابی برای شهرداری ها

۷-۱-۲-فرآیند ارزیابی عملکرد

۸-۱-۲- سیر تاریخی ارزیابی عملکرد

۹-۱-۲- دیدگاه های ارزیابی عملکرد

۲-۲- مدل های ارزیابی عملکرد

۱-۲-۲-مدل جایزه ی دمینگ

۱-۱-۲-۲-معیارهای اصلی مدل دمینگ

۲-۲-۲-مدل بنیاد کیفیت اروپا

۳-۲-۲- جایزه کیفیت مالکوم بالدریج

۴-۲-۲-مدل کارت امتیازی متوازن

۱-۴-۲-۲-ویژگی های کارت امتیازی متوازن

۲-۴-۲-۲-مراحل پیاده سازی کارت امتیازی متوازن

۳-۴-۲-۲-منظرهای کارت امتیازی متوازن

۴-۴-۲-۲-شاخص های کارت امتیازی متوازن

۵-۴-۲-۲-مدل کارت امتیازی متوازن در بخش عمومی و غیرانتفاعی

۵-۲-۲- مدل کارت امتیازی کانجی

۶-۲-۲- دلایل انتخاب مدل کارت امتیازی کانجی توسط محقق

۳-۲- پیشینه تحقیق و مطالعات ارزیابی عملکرد شهرداری

۱-۳-۲-پیشینه داخلی تحقیق

۱-۱-۳-۲- طراحی سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران

۲-۱-۳-۲- طراحی نظام ارزیابی عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

۳-۱-۳-۲- طراحی شاخص ها و نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران

۴-۱-۳-۲- ارزیابی عملکرد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

۵-۱-۳-۲-ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی کسب و کار کانجی

۶-۱-۳-۲- ارزیابی عملکرد شهرداری کاشان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق

۱-۲-۳-۲- شاخص های شهری برای مدیریت شهرها

۲-۲-۳-۲- نظام ارزیابی عملکرد شهرداری پرتوریا

مولفه های اصلی استراتژی عملکرد شهرداری پروتوریا

۳-۲-۳-۲- نظام ارزیابی عملکرد شهرداری شارلوت

۳-۳-۲-جمع بندی مطالعه ی تطبیقی نظام ارزیابی عملکرد شهرداری ها

۴-۲-معرفی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

۱-۴-۲- ماموریت معاونت شهرسازی و معماری

۲-۴-۲-هدف معاونت شهرسازی و معماری

۳-۴-۲- اهم وظایف معاونت شهرسازی و معماری

۵-۲- نظام موجود ارزیابی عملکرد معاونت ها و مناطق

۸-۲- برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران

۹-۲- تعریف معیار و شاخص

۱-۹-۲-تعریف معیار

۲-۹-۲- تعاریف و ویژگی های شاخص

۱۰-۲-مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق

خلاصه

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

۱-۳-روش تحقیق

۲-۳-جامعه آماری

۳-۳-نمونه آماری

 ۴-۳-روش نمونه گیری

۵-۳-ابزار جمع آوری اطلاعات

۶-۳-مقیاس اندازه گیری

۷-۳-روایی و پایایی ابزار

۸-۳-معرفی دو منطقه ی ۷ و ۱۰ شهرداری تهران

۱-۸-۳-معرفی منطقه ۷ شهرداری تهران

۲-۸-۳-معرفی منطقه ۱۰ شهرداری تهران

۱۰-۳-روش های آماری مورد استفاده

۱۱-۳-ارتباط سوالات پرسشنامه با  سوالات تحقیق و شاخص ها

خلاصه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

۱-۴-آمار توصیفی

۱-۱-۴- توصیف دادههای جمعیت شناختی شهروندان

منطقه

جنسیت

سن

تحصیلات

نوع فعالیت

وضعیت سکونت

سال های سکونت یا اشتغال در منطقه

۱-۲-۴- توصیف دادههای جمعیت شناختی متخصصان و کارشناسان

منطقه

جنسیت

۳-۲-۴- سن

تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه کار

نوع شغل

۲-۴-آمار استنباطی

۱-۲-۴- پاسخ به سوالات تحقیق از منظر شهروندان

۲-۲-۴-نتیجه گیری آزمون پرسش های تحقیق از منظر شهروندان:

۳-۲-۴- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر شهروندان در منطقه ۷

۴-۲-۴- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر شهروندان در منطقه ۱۰

۵-۲-۴- آزمون پرسش های تحقیق مربوط به کارشناسان و متخصصین

۶-۲-۴-نتیجه گیری آزمون پرسش ها از منظر کارشناسان:

۷-۲-۴- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر کارشناسان در منطقه ۷

۸-۲-۴- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر کارشناسان در منطقه ۱۰

۹-۲-۴- الویت بندی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری از منظر کارشناسان / پاسخ به  سوال باز تحقیق

۱-۹-۲-۴- الویت بندی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری از منظر کارشناسان منطقه ۷/ پاسخ به  سوال باز تحقیق

۲-۹-۲-۴- الویت بندی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری از منظر کارشناسان و متخصصین منطقه ۱۰/ پاسخ به  سوال باز تحقیق

۱۲-۲-۴- الویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در منطقه ۷

۱۳-۲-۴- الویت بندی مولفه  های تحقیق در منطقه ۷

۱۴-۲-۴- الویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در منطقه ۱۰

۱۵-۲-۴- الویت بندی شاخص های تحقیق در منطقه ۱۰

۱۶-۲-۴-ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد کارت امتیازی کانجی

خلاصه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

۱-۵- خلاصه  نتایج تحقیق

۱-۱-۵-پاسخ به سوالات تحقیق  و تحلیل یافته ها

۲-۵- موانع و مشکلات تحقیق

۳-۵- ارائه پیشنهادها

۴-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده

خلاصه

منابع

قیمت محصول : 15000 تومان

دانلود

برچسبپایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *