پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

فرمت فایل : doc

حجم : 684

صفحات : 132

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان شرکت گاز استان مازندران به تعداد 459 نفر و نمونه آماری شامل 329 نفر از کارکنان این شرکت می باشد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ برابر 97/0 به دست آمده است. در تحلیل استنباطی به منظور بررسی کلیه فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که در شرکت گاز استان مازندران تفاوت معناداری بین ادراک کارکنان و مدیران از رهبری خدمتگزار وجود ندارد و همچنین بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در خارج از كشور در خصوص رهبری خدمتگزار به عنوان یك تئوری جدید مطالعاتی صورت گرفته و ابزارهایی نیز به منظور سنجش رهبری خدمتگزار ارائه شده است. همچنین در سالهای اخیر در تحقیقاتی تجربی، رابطه رهبری خدمتگزار با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ایران در قالب یک پایان نامه کارشناسی ارشد- حضرتی(1388)،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران_ و یک رساله دکتری- دلخوش کسمایی(1391)، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی- اثر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان، مقایسه ابعاد سبک رهبری خدمتگزار در دو گروه کارکنان و مدیران، الگوی مطلوب رهبری خدمتگزار در راستای تعالی سازمانی، و چگونگی تأثیر رهبری خدمتگزار بر تعالی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی و نیز رابطه رهبر – پیرو مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: رهبری خدمتگزار، اعتمادسازمانی، توانمندسازی کارکنان، شرکت گاز استان مازندران. 

مقدمه

اعتماد موضوع پر ارج و ارزشی محسوب می گردد که در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه می باشد، زیرا به وسیله اعتماد می توان رفتارهای انسانی را هماهنگ نمود. اعتماد کلید اصلی برای روابط بین فردی در زمینه های گوناگون به شمار می رود. اعتماد می تواند جایگزین مناسبی برای مکانیزم های کنترل سلسله مراتبی باشد. استفاده از مکانیزم های کنترل سلسله مراتبی می تواند باعث کاهش فرصت های شکل گیری اعتماد باشد. مکانیزم های کنترل و اعتماد می توانند در توسعه کارآئی و اثربخشی سازمان ها مکانیزم هایی مکمل یکدیگر باشند. وجود جو اعتماد در سازمان می تواند باعث گردد که کارکنان و مدیریت به طور وسیع و فراگیری با همدیگر همکاری و برای دستیابی به اهداف تلاش کنند.

بخشی از متن

تئوری رهبری خدمتگزار

تئوری رهبری خدمتگزار برای نخستین بار بوسیله رابرت گرین لیف در مقاله ای تحت عنوان ”خدمتگزار در نقش رهبر” وارد ادبیات رهبری گردید. وی رهبر خدمتگزار را فردی می داند كه دستیابی به چشم اندازهای مشترك را از طریق توانمند سازی و توسعه پیروان خود میسر می داند (واشینگنتون و همکاران[1]، ۲۰۰۶: ۷۰۱). (,2006:701). گرین لیف معتقد است كه رهبری خدمتگزار بر فلسفه خدمت رسانی استوار می باشد و رهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند كه خدمت رسانی به پیروان، برآوردن نیازهای آنها و همچنین توسعه و پرورش پیروان خود را در اولویت نخست قرار می دهند. گرین لیف با تأکید بر این نکته که رهبری خدمتگزار در مرحله اول یک خدمتگزار است و یک شوق طبیعی برای خدمت به دیگران دارد، آن را یک الهام برای رهبری قلمداد کرد. موضوعی که مورد توجه محققان قرار گرفت(ودل 2009 و پاتر 2009). پاتر[2] به نقل از اوکلی و کروگ[3] (1991) تفاوت رهبری خدمتگزار با دیگر گونه های رهبری را در آگاهی می دانند و بروک[4] (2004) فروتنی[5] را درون مایه اصلی رهبران بزرگ قلمداد می کند(پارتر،2009). پژوهشگران متأخر چون اسپیرز، پترسون، وینستون، روسل، استون و… با تحقیقاتی که بعمل آوردند فرایند تکوینی نظریه را قوام بخشیدند.

رهبران خدمتگزار، توانمند سازی، اعتماد متقابل، روحیه همكاری، استفاده اخلاقی از قدرت و ارزش خدمت رسانی به پیروان را به هر چیز دیگری در سازمان ترجیح می دهند. رهبران خدمتگزار تمامی افرادی را كه تحت رهبری وی قرار دارند توسعه و پرورش می دهند. به نظر می رسد كه سبك رهبری خدمتگزار در نقطه مقابل فلسفه سیاسی ماكیاولی[6]  قرار دارد.


[1] Washington et al[2] Potter[3] Oakley&Krug[4] Bruke[5] Humility[6] Machiavelli’s political philosophy

گوش دادن

در ادبیات رهبری، گوش دادن شامل فرآیندی است كه در آن رهبر قادر است بشنود و تفكرات درونی پیروانش را تشخیص داده و نظرات و ایده های آن ها را مورد توجه قراردهد و از آن ها آگاهی كامل داشته باشد. گوش دادن یكی از راههای اساسی است كه رهبران بدان وسیله می توانند احترام و قدردانی خود را به دیگران نشان دهند. باتن می گوید رهبران خدمتگزار، درخواست می كنند، گوش می دهند و گشودگی رهبری بر اعتماد پیرو- رهبر اثر می گذارد.

همدلی

یك رهبر خدمتگزار خودش را به جای پیروانش قرار می دهد. او این كار را بوسیله همدلی انجام می دهد. همدلی واكنشی آگاهانه است كه سبب می گردد رهبران نقاط ضعف و مشكلات پیروان را درك كرده و همواره تلاش كنند كه آن مشكلات را برطرف نمایند. یك رهبر خدمتگزار از طریق همدلی میتواند احساسات پیروان خود را درك كند.

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱- کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۱:مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

۲-۱:بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۳-۱:اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

۱-۳-۱:اهمیت و ضرورت وجود اعتماد در سازمان………………………………………………………………………………………6

۲-۳-۱:اهمیت و ضرورت وجود توانمندی کارکنان در سازمان…………………………………………………………………..۷

۳-۳-۱:اهمیت و ضرورت رهبری خدمتگزار در سازمان………………………………………………………………………………۹

۴-۱: فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۵-۱: اهداف اساسی از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۶-۱: قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..1۱

۱-۶-۱: قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..1۱

۲-۶-۱: قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………..1۱

۳-۶-۱: قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………….1۱

۷-۱: تعریف واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………….1۱

۸-۱: خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………11

۲- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….13

۱-۲: رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………………………………………………………………13

۱-۱-۲: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………13

۲-۱-۲: تئوری رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………………………………………………15

۳-۱-۲: تکامل رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………………………………………………2۶

۴-۱-۲: اهمیت رهبری خدمتگزار……………………………………………………………………………………………………………..2۷

۵-۱-۲: رهبری تحول آفرین……………………………………………………………………………………………………………………..2۹

۶-۱-۲: مدیریت بر مبنای استثنا………………………………………………………………………………………………………………3۳

۷-۱-۲: رهبری بی‌تفاوت……………………………………………………………………………………………………………………………3۳

۸-۱-۲: رهبری تبادلی……………………………………………………………………………………………………………………………….3۴

۹-۱-۲: تئوری رهبری خدمتگزار پترسون………………………………………………………………………………………………..3۴

۲-۲: اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………3۷

۱-۲-۲: مفهوم اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………………..3۷

۲-۲-۲: اعتمادسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………..3۸

۳-۲-۲: ابعاد اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………………3۹

۴-۲-۲: رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………….۴۲

۵-۲-۲: نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..4۳

۳-۲: توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………..4۳

۱-۳-۲: تعاریف توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………….4۴

۲-۳-۲: رویکردهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………..4۶

۳-۳-۲: ابعاد توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………4۷

۴-۳-۲: نقش مدیران و رهبران در توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………..4۹

۵-۳-۲: مزایای توانمندسازی برای کارکنان و سازمان………………………………………………………………………………۵۰

۶-۳-۲: موانع توانمندسازی کارکنان…………………………………………………………………………………………………………۵۱

۷-۳-۲: رهبری خدمتگزار و توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………………….۵۱

۸-۳-۲: نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..5۴

۴-۲: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5۴

۵-۲: خلاصه فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………5۷

۳- روش‌شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5۹

۱-۳: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5۹

۲-۳: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………5۹

۳-۳: روش‌های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….5۹

۴-۳: جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۵-۳: روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۶-۳: روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۷-۳: تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………………………………….6۴

۸-۳: مدل تحلیل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6۴

۹-۳: خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………6۸

۴- تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۱-۴: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۱-۱-۴: تحلیل توصیفی داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

۲-۱-۴: تحلیل استنباطی داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………….7۹

۲-۴: مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۳-۴: خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………..8۸

۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..۹۰

۱-۵: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۲-۵: بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون…………………………………………………….۹۱

۳-۵: بحث درباره نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۵: محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

۵-۵: پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9۵

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….11۶

قیمت محصول : 12500 تومان

دانلود

برچسبپایان نامه بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *