پایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت

پایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت

پایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت

فرمت فایل : doc

حجم : 129

صفحات : 99

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت

چكیده

استفاده از اینترنت امروزه نسبت به سایر رسانه ها از فراوانی بیشتری برخوردار گردیده است كما اینكه رسانه های قبلی نیز در موقع ظهور خود ، مشكلاتی را برای جوامع ایجاد نمودند اما بحث اینترنت به جهت تنوع و استفاده از مكانیسم های تصویری و صوتی ، توانسته اخبار واطلاعات را بدون فوت ارائه نموده و در بسیاری از مواقع با دخالت دادن تحلیل های شخصی ، مسیر وهدف خبررسانی را نیز تحت الشعاع قراردهد. ضمن آنكه قریب به اتفاق موسسان سایت های اجتماعی در كشورهای اروپایی و یا با فرهنگ غربی رشد یافته و خوراك فكری جوامع شرق و آفریقا را با معیارها و ارزشهای جامعه خود تغذیه می نمایند و این تفاوت بین فرهنگ ها و ارزش ها ، موجب گردیده كه جوانان به جهت عدم تجربه و پویایی و سرشار بودن از انرژی ،‌نسبت به ارزش های خود بی توجه و رغبت بیشتری به استفاده از سایتهای مذكور داشته باشند. تحقیق حاضر كه از روش توصیفی پیمایشی اجرا گردیده است با طرح  فرضیه هایی قصد بررسی میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اردبیل را نسبت به استفاده از شبكه های اجتماعی اینترتی داشته است كه با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته به این نتیجه دست یافت كه دانشجویان دختر و پسر به صورت فراوان از این سایتهای اجتماعی استفاده می نمایند ودراین میان دختران با رتبه میانگین 07/62 بیشتر از پسران از سایت های اجتماعی استفاده می نمایند . در سایر فرضیه ها نیز اثرات و تبعات استفاده غیر اصولی از سایت اجتماعی از سوی دانشجویان پسر ودختر مورد اثبات واقع گردیده است.

كلیدواژه : سایت های اجتماعی – اینترنت- جوانی .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- مفاهیم نظری ………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- دوره جوانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2- شبكه های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 12

2-3-اینترنت و جوانان در ایران………………………………………………………………………………………………. 36

2-6-شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در ایران…………………………………………………………………………… 50

فصل سوم

روش  تحقیق

3ـ1ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-4- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-5- ابزار جمع آوری……………………………………………………………………………………………………………… 67

3-6- پایائی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………… 68

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… 68

فصل  چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………… 70

4-2- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………… 83

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 91

منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………. 94

 

قیمت محصول : 12000 تومان

دانلود

برچسبپایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت یزان و علل بهره مندی دانشجویان از اینترنت هره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *