پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت

پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت

پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت

فرمت فایل : doc

حجم : 485

صفحات : 148

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت

چكیده :

اختلال اعتیاد به اینترنت به عنوان یك اختلال تازه شناخته شده فضای جدیدی را برای انجام تحقیقات ایجاد كرده است . مطالعات نشان می‌دهد ویژگی‌های روانی افراد با نوع استفاده از اینترنت رابطه دارد به همین منظور هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی دروابستگی به استفاده از اینترنت  و همچنین بررسی نقش این متغیرها در پیش بینی استفاده افراطی و اعتیادآمیز از اینترنت در دانش آموزان مقطع متوسطه بود . نمونه این پژوهش 362 نفر دانش آمور مقطع متوسطه بودند كه به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند . متغیرهای مذكور به ترتیب توسط ابزارهای مورد بررسی قرار گرفتند : مقیاس آلكسی تایمی تورنتو ، مقیاس از خود بیگانگی (Alination Scale ) ، مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ ،‌همچنین به منظور افزایش اعتبار نتایج حاصل از پژوهش علاوه بر مقیاس‌های اصلی مطرح شده ،‌مقیاس تنظیم هیجان شناختی نسخه كوتاه ،‌برای تجزیه و تحلیل داده‌ها  از آزمون معناداری همبستگی ،‌تحلیل واریانس چند متغیره، رگرسیون چند متغیره استفاده شد یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی با وابستگی به اینترنت مؤثر هستند یعنی قابلیت پیش بینی آن را دارند . به عبارت دیگر متغیرهای نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی بر وابستگی به اینترنت مؤثر هستند یعنی قابلیت پیش بینی آن را دارند . به عبارت دیگر متغیرهای نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی باوابستگی به اینترنت همبستگی چندگانه معناداری دارد . فرضیه اول تحقیق كه بیانگر تفاوت نارسایی هیجانی درمیان دانش آموزان وابسته به اینترنت و غیروابسته به اینترنت و غیروابسته به اینترنت است تأیید شد یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نارسایی هیجانی در میان دانش آموزان وابسته به اینترنت و غیروابسته به اینترنت با هم تفاوت معناداری دارد . فرضیه دوم تحقیق كه بیانگر تفاوت از خود بیگانگی در میان دانش آموزان وابسته به اینترنت و غیروابسته به اینترنت است تأئید شده بطوریكه یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد از خود بیگانگی در میان دانش آموزان وابسته به اینترنت و غیروابسته به اینترنت با هم تفاوت معناداری دارد . فرضیه سوم تحقیق كه مبین وجود رابطه میان وابستگی به اینترنت و نارسایی هیجانی است تایید شد. این ارتباط مستقیم(مثبت) و معنادار است ، بدین معنی كه با افزایش وابستگی به اینترنت ، نارسایی هیجانی نیز افزایش می‌یابد . فرضیه چهارم تحقیق كه بیانگر وجود رابطه میان وابستگی به اینترنت و از خود بیگانگی در دانش آموزان است تأئید شد . یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد . این ارتباط مستقیم(مثبت) و معنادار است بدین معنی كه با افزایش وابستگی به اینترنت ، از خود بیگانگی نیز با نسبت زیادی افزایش می‌یابد . فرضیه پنجم تحقیق كه مبین تأثیر نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی بر وابستگی به اینترنت است تأئید شود بطوریكه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی به ترتیب بیشترین ارتباط را با وابستگی به اینترنت دارند .

كلید واژه : نارسایی هیجانی ،‌از خود بیگانگی ، وابستگی به اینترنت

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب

چكیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… هـ

فصل اول : مقدمه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهداف موضوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی …………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم : پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

درنگی بر تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

انزوای اجتماعی و از خود بیگانگی……………………………………………………………………………………………………………… 14

آلكسی تایمیا ( نارسایی هیجانی ) …………………………………………………………………………………………………………….. 19

تنظیم هیجان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

اجزای اصلی تركیب تنظیم هیجان …………………………………………………………………………………………………………… 23

ساختارها و فرآیندهای مرتبط با تنظیم هیجان ……………………………………………………………………………………….. 24

ساختار عصب روان شناسی تنظیم هیجان ……………………………………………………………………………………………….. 26

تنظیم هیجان شناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

راهبردهای تنظیم هیجان شناختی…………………………………………………………………………………………………………….. 28

تاریخچه مطالعه تنظیم هیجان……………………………………………………………………………………………………………………. 30

نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

سنت استرس – مقابله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

خود تنظیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

عوامل تنظیم گر هیجان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

تفاوتهای جنسیتی تنظیم هیجان……………………………………………………………………………………………………………….. 34

خانواده و تنظیم هیجان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 34

اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

كاوش مفهومی اینترنت………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

اینترنت به عنوان رسانه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

فرهنگ اینترنت …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

سنخ شناسی اثرات اینترنت بر روابط اجتماعی ……………………………………………………………………………………….. 41

نظریه های تأثیر اینترنت بر جامعه ……………………………………………………………………………………………………………. 42

نظریه مك لوهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

اینترنت و خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

اثرات اجتماعی اینترنت از چشم انداز روانشناسی اجتماعی …………………………………………………………………… 46

وابستگی روانی به اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………… 53

تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت ……………………………………………………………………………………………………………….. 53

تأثیر كامپیوتر و اینترنت بر كودكان و نوجوانان…………………………………………………………………………………………. 57

استفاده بیمارگونه از اینترنت……………………………………………………………………………………………………………………….. 59

وابستگی روانی به اینترنت و جنسیت ……………………………………………………………………………………………………….. 60

گروه‌های آسیب پذیر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

طبقه بندی اعتیاد به اینترنت………………………………………………………………………………………………………………………. 61

ویژگی‌های روانی اعتیاد به اینترنت…………………………………………………………………………………………………………….. 62

علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت………………………………………………………………………………………………….. 63

آسیب های روان شناختی اینترنت……………………………………………………………………………………………………………… 64

انواع آسیب های فردی و روان شناختی…………………………………………………………………………………………………….. 65

اثر اینترنت بر مهارتهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….. 67

نظریه‌های مختلف از آسیب شناختی اینترنتی………………………………………………………………………………………….. 68

نظریه پویایی روانی و شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 69

نظریه كنترل اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

تبیین رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

تبیین بیو پزشكی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

نظریه شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

نظریه شناختی – رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………………… 71

پژوهش‌هایی در زمینه اختلال وابستگی به اینترنت ………………………………………………………………………………… 73

تحقیقات و مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش …………………………………………………………………………………………. 76

پژوهش‌هایی كه سازه‌های آن نوجوان و اینترنت می‌باشد ……………………………………………………………………….. 76

پژوهش های انجام شده در داخل كشور در زمینه استفاده اینترنت………………………………………………………… 78

پیشینه تحقیقات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

تحقیقات انجام شده در داخل كشور ………………………………………………………………………………………………………….. 79

تحقیقات انجام شده در خارج كشور ………………………………………………………………………………………………………….. 81

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

فصل سوم : روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 95

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 96

ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

شیوه گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….. 100

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………. 101

یافته‌های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 104

یافته‌های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

فصل پنجم : نتیجه گیری و بیان پیشنهادها و محدودیت‌ها …………………………………………………………………… 118

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

بحث در نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 123

كاربرد پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 126

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

ضمایم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143

پیوست 1 – پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ……………………………………………………………………………………….. 144

پیوست 2 – پرسشنامه از خود بیگانگی ………………………………………………………………………………………………….. 145

پیوست 3- پرسشنامه تنظیم هیجان ……………………………………………………………………………………………………….. 146

پیوست 4 – پرسشنامه نارسایی هیجانی   147

قیمت محصول : 20000 تومان

دانلود

برچسبپایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *