پژوهش بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد

پژوهش بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد

پژوهش بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد

فرمت فایل : doc

حجم : 191

صفحات : 80

گروه : علوم اجتماعی

توضیحات محصول :

بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد

دراین تحقیق قصدداشتیم تاچگونگی استفاده ازاینترنت دانشجویان دانشگاه آزادمشهدرابه آن شکلی که درواقعیت وجودداردتوصیف کنیم.یافته های مادراین تحقیق که ازیک نمونه140نفری ازدانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه آزادمشهدجمعآوری شدنکات قابل درنگومهمی راخاطرنشان کرد.

دراین تحقیق 49/58درصددانشجویان برای استفاده ازاینترنت تفکیک جنسیتی قائل بودندکه این میزان درپایان نامه خانم زکریایی نیزاینگونه بیان شده))  بین چگونگی و میزان استفاده از اینترنت به صورت كلی و جنسیت ارتباط وجود دارد و دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن از اینترنت بهره برده‌اند. ))البته درتحقیق ماطریقه استفاده ازاینترنت دردوجنس متفاوت ارزیابی شده.

فهرست مطالب

مقدمه تعریف موضوع تحقیق

اهداف کلی وآرمانی تحقیق

روش انجام تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

محدودیتهای موضوع تحقیق

فصل دوم

سابقه موضوع تحقیق

تاریخچه اینتر نت در ایران

تعدادکاربران

وزیرارتباطات چه میگوید؟

اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاور میانه

آمار استفاده از اینترنت در خاورمیانه

آماراستفاده ازاینترنت درآمریکا

ایران چندکاربراینترنتی دارد؟

تاثیرجنسیت برچگونگی استفاده ازاینترنت

بارقه‌های نور

موج تحول

چکیده پایان نامه هاوتحقیقات مرتبط

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

روش گزینش نمونه

اهداف ویژه تحقیق ما عبارت بو دند از:

روش آماری

فصل چهارم

یافته های تحقیق وتجزیه

وتحلیل یافته ها

مقدمه

نمودارانواع استفاده ازاینترنت خانمها

نمودارانواع استفاده ازاینترنت کل نمونه ها

نمودارتاثیرجنسیت براستفاده ازاینترنت

نمودارمکان استفاده ازاینترنت خانمها

نمودارمکان استفاده ازاینترنت آقایان

نمودار کلی مکان استفاده ازاینترنت نمونه ها به درصد

اطلاعات طبقه بندی شدی آقایان

اطلاعات طبقه بندی شده خانمها

تجزیه وتحلیل اطلاعات درکل نمونه ها

فصل پنجم-خلاصه تحقیق  وپیشنهادها

خلاصه تحقیق

چکیده اطلاعات

پیشنهادها

فهرست منابع

قیمت محصول : 5000 تومان

دانلود

برچسبپژوهش بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد تحقیق میزان و نوع استفادهاز اینترنت در بین دانشجویان مشهد دانلود پایان نامه بررسی میزان و نوع استفادهاز اینترنت در بین دانشجویان اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاور میانه آمار استفاده از اینترنت در خاورمیانه آماراستفاده ازاینترنت درآمریکا ایران چندکارب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *